CART 0

OUR STORY

จากภารกิจเปลี่ยน “ของใช้ที่เยอะเกินความจำเป็น” ให้กลายเป็น “ของใช้ที่มีคุณค่า”
เป็นที่มาของภารกิจ “สร้างมิตรชิดรั้ว” ที่ได้นำเสื้อผ้าสภาพดี และของใช้จำเป็นต่างๆ
ส่งต่อให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม ช่วยลดปัญหาเสื้อผ้าล้นตู้ และของใช้ล้นบ้าน

มาต่อยอดโครงการร่วมกับ Dress the Dream เป็นภารกิจ “สร้างมิตรชิดรั้ว”
ตอน “Dress the Dream x SC ASSET” เพื่อนำเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาค
มาเปลี่ยนเป็นทุนเพื่อนำไปสร้างฝันของคนพิการและผู้สูงอายุ
ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อทุกๆเช้าวันใหม่ที่ดีต่อไป

WHAT DO WE DO

SC ASSET จัดทำคอลเล็กชั่น For Good Mornings ขายผ่านเว็บไซต์ www.dressthedreamxscasset.com
เพื่อนำรายได้จากการขายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้าโครงการ "ออกแบบปรับปรุงบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ"
ในเขตกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา จำนวน 80 หลัง
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางสังคม
ในการดำรงชีวิตพื้นฐานให้คนพิการและผู้สูงอายุ
โดยใช้แนวคิด “การออกแบบเพื่อสังคม”
(DSR = Design for Social Responsibilities)

WHO ARE WE

SC ASSET ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย
ภายใต้สโลแกน “ชีวิตที่ดี มาจากจุดเริ่มต้นที่ดี For Good Mornings”
และเป็นผู้ริเริ่มภารกิจ“สร้างมิตรชิดรั้ว” เพื่อตอกย้ำความเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันตามแนวคิด Lively Neighbourhood

ร่วมสร้างสรรค์โครงการโดย

1. มูลนิธิอโซก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย)

2. ศุนย์วิจัย และสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม

คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3. ศูนย์วิจัย และสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ